Prima   »  E-Donatie
Schimbăm pentru că ne pasă: cu e-donaţii bunătatea uneşte şi marchează vieţi!
   

Vă mulţumim că sunteţi alături de beneficiarii Diaconiei: fiecare gest de sprijin al proiectelor noaste este de mare valoare pentru cei pe care îi ai ajutăm. De multe ori înseamnă încă o zi din viaţă.

   

Suma            

Prenumele  

Numele       

Adresa de e-mail      


Misiunea Socială  „Diaconia" este structura socială a Mitropoliei Basarabiei care activează pe întreg teritoriul Republicii Moldova din anul 2001, înregistrată cu numărul 1803, din data de 22 octombrie 2003.  Organizația este membru al Federației „Filantropia" (Patriarhia Română) și al Alianței ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei.

*Notă: Misiunea Socială „Diaconia" nu percepe comision pentru donații. Întreaga sumă donată de Dvs. este folosită întru ajutorarea și susținerea beneficiarilor asistați în cadrul proiectelor sociale.

Termeni și Condiții

1.      Introducere

Procesarea cardului în scopul donării de fonduri pentru activitățile Misiunii Sociale „Diaconia" a Mitropolei Basarabiei prin intermediul site-ului www.diaconia.md   implica acceptarea prezentelor termeni și condiții.

Acceptarea operației presupune că termenii și condițiile au fost citite și acceptate.

Site-ul web www.diaconia.md, numit în continuare „Site", este proprietatea Misiunii Sociale „Diaconia" a Mitropoliei Basarabiei, cu sediul în Republica Moldova, CHIȘINĂU, MD-2004, str. 31 August 1989, Nr.161, înregistrată cu nr.1803 din 22.10.2003

Site-ul este destinat colectării de fonduri pentru activitățile de binefacere și campaniile sociale ale Misiunii pe teritoriul Republicii Moldova. Misiunea își asumă dreptul de a modifica structura Site-ului fără nicio altă avertizare.

2.      Obligațiuni

Misiunea se obligă să asigure buna funcționare a acestui Site pe întreaga durată a campaniei de colectare a donației. Pentru aceasta, Misiunea nu va percepe nicio taxă și nu va avea nicio altă pretenție financiară.

Misiunea se obligă să folosească fondurile obținute prin intermediul campaniei de colectare a fondurilor conform scopurilor declarate. La solicitarea Donatorului, Misiunea  se obligă să informeze pe primul cu privire la utilizarea fondurilor.

Misiunea, nu va folosi datele participanților la această campanie pentru un alt scop decât cel declarat.

3.      Proprietatea Intelectuală

Întregul conținut al Site-ului (imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică WEB, scripturi, programe și alte date) este proprietatea Misiunii și este aparat de legea pentru protecția drepturilor de autor.

4.      Confidențialitatea informațiilor

Datele solicitate de către Misiune vor fi folosite doar în contextul facilitării donațiilor pentru activitățile sus declarate.

Informațiile obținute de la donator, nu vor fi puse la dispoziția nici unei persoane fizice, juridice, instituţii, etc. decât în cazul în care sunt solicitate justificat de către autoritățile în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau în alte cazuri prevăzute de lege și în conformitate cu procedurile stabilite de aceste legi.

Datele personale ale utilizatorului vor fi folosite de Misiune numai în scopul declarat al acestei campanii.

Informațiile din formularul de plată vor fi folosite pentru a trimite donatorului confirmarea donației.

Datele completate de către utilizatori nu vor fi stocate în servele Misiunii, acestea fiind procesate de către procesatorul de plăți (banca comercială Victoriabank S.A. care deservește conturile curente ale Misiunii).

5.      Donații și plăți

Donațiile prin credit card (VISA și MASTERCARD) se fac prin serviciul de procesare donații online.

Donatorul poate alege valuta în care face donația, dupa care va indica suma pe care intenționează s-o doneze în valuta respectivă.

În cazul în care valuta cardului și valuta donației nu va coincide atunci conversia se va face conform regulilor emitentului cardului.

Valoarea donației selectată, este costul net care va fi plătit de utilizator, fără nicio taxă suplimentară.

Banii donați vor ajunge direct în contul Misiunii Sociale „Diaconia" a Mitropoliei Basarabiei, care are un contract cu procesatorul de plăți.

6.      Mesaje comerciale nesolicitate

Ne asumăm obligația că nu vom spama (email sau cine știe ce altă metodă) pe nimeni.

7.      Politica de returnare a donațiilor

Donațiile se pot returna donatorilor în cazul în care aceștea solicită în mod expres. În acest caz, donatorii vor trimite, în termen de maxim 30 zile calendaristice din momentul ce a fost efectuată donația, o cerere scrisă către Misiunea Socială „Diaconia" a Mitropoliei Basarabiei, în care vor cere în mod expres returnarea sumei donate. Donatorul va atașa la această cerere dovada donării acestei sume de bani prin intermediul site-ului www.diaconia.md.

Cererea de returnare a donațiilor și dovada donării va fi expediată prin poștă electronică la adresa: office@diaconia.md sau prin poștă la adresa: str. Criuleni 22, mun. Chișinău, Republica Moldova, tel: (+373 22) 46-32-28, Fax: (+373 22) 46-32-29.

8.      Dispute și conflicte

Orice tentativă de acces neautorizat pe Site și orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților competente.

Eventualele litigii, divergențe sau pretenții rezultate din sau în legatură cu prezenta campanie, vor fi soluționate prin negocieri amiabile. Dacă aceste negocieri nu au succes în termen de 30 zile calendaristice de la data la care apare disputa, aceasta va fi soluționată de instanțele judiciare competente ale Republicii Moldova.

Termenii și condiţiile generale de donație, sunt acceptate în deplină cunoștință de către donator, actul de donație implicând acceptarea imediată și totală a prezentelor condiții.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții donatorul își asumă în totalitate aceste riscuri.

Termenii și condițiile prezente pot fi oricând modificate fără preaviz.

9.      Durata

Durata prezentului document este nedeterminată. Termenii și condițiile intră în vigoare în momentul publicării prezentului document pe site-ul www.diaconia.md

 

De acord cu aceste condiţii

 

“Diaconia” Social Mission is a structure of Bessarabian Metropolitan working on the whole territory of Republic of Moldova since 2001, with the registered number 1803, from October 22th, 2003. The organization is a member of Philanthropy Federation (Romanian Patriarchy) and Alliance of Active NGOs in Social Protection of Child and Family.

*Note. “Diaconia” Social Mission doesn’t charge commissions for donations. The total donated amount of money will be used in order to help and to assist the beneficiaries supported within our social projects.

Terms and conditions

1. Introduction

Card processing for the purpose of funds donation for activities of “Diaconia” Social Mission of the Bessarabian Metropolitan through www.diaconia.md , involves the acceptance of these terms and conditions.

Acceptance of the operation assumes that the terms and conditions have been read and accepted.

The web-site www.diaconia.md hereinafter “Site”, is owned by “Diaconia” Social Mission of the Bessarabian Metropolitan, located in Republic of Moldova, Chisinau, MD-2004, 31 August 1989 street, nr. 161, registered with nr. 1803 from 22.10.2003.

The website is designed to collect funds for charity activities and social campaigns of the Mission on the whole territory of Republic of Moldova. The Missions assumes the right to change the structure of the Site without any warnings

2. Obligations

The Mission undertakes to ensure a proper functioning of this Site during the entire period of the campaign. Thus, the Mission will not charge any taxes and will not have any other financial claims.

The Mission undertakes to use the collected funds through the fundraising campaign according to the declared goals. At the donor’s request, the Mission undertakes to inform firstly about the use of funds.

The Mission will not use the data of the participants involved in this campaign for a purpose other than declared.

3. Intellectual property

The entire content of the Site (images, texts, graphics, icons, scripts, programs and other data) is owned by the Mission and is protected by law for copyright protection.

4. Confidentiality of information

The data requested by the Mission will be used only in the context of facilitating the donations for above stated activities.

The information obtained from the donor will not be provided to any individuals, businesses, institutions etc., only if the information is requested by the authorities in order to verify the commercial transactions or in the other cases provided by law and in accordance with the procedures established by these laws.

User’s personal data will be used by Mission only for the stated purpose of this campaign.

The information from the payment form will be used to send a confirmation to the donor for his donation.

The provided data by users will not be stored in the Mission’s servers, it only will be processed by the payment processor (the commercial bank Victoriabank S.A., which serves the current accounts of the Mission).

5.Donations and payments

Donations by credit card (Visa and MasterCard) are processing via online donations.

The donor may choose the currency of the donation, and then, the donor will indicate the amount of money that he/she intends to donate.

If the card currency and donation currency will not coincide, then the conversion will be made under the rules of the card issuer.

The selected amount of donation is the net cost to be paid by the user and without additional charge.

The donated money will go directly into the account of “Diaconia” Social Mission of Bessarabian Metropolitan, which has a contract with the payment processor.

6. Unsolicited commercial messages

We are committed that we will not spam ( e-mail or other methods) anyone.

7. Return donations policy

The donations can be returned to donors if they request this thing in an express way. In this case, the donors will submit within maximum 30 calendar days from the moment the donation was made, a written letter to “Diaconia” Social Mission of Bessarabian Metropolitan, in which the donor will expressly require the refund of the donated money. The donor will attach to this letter the proof of the donated money through the site www.diaconia.md 

The request to return the donations and the proof of donation can be send by mail to:

Criuleni Street, nr. 22, Chisinau, Republic of Moldova

Tel: (+373 22) 46-32-28, Fax: (+373 22) 46-32-29.

8.Disputes and conflicts

Any attempts of unauthorized access to the Site and any attempts of frauds will be reported to the authorities.

Any disputes, differences or claims arising out of or in connection with this campaign, will be settled through a friendly negotiation. If the negotiation is unsuccessful within 30 calendar days from the date on which the dispute arises, it will be solved by the competent courts of the Republic of Moldova.

 

Terms and conditions of donation are accepted in full knowledge of the donor, the donation act involves acceptance of these terms immediate and total.

Agreeing these Terms and Conditions the donor assumes all these risks.

Terms and Conditions may be changed at any time without notice.

9.Duration

The duration of this document is unlimited. The terms and conditions enter into force at the time of document’s publication, on the site: www.diaconia.md

Tel. (+373 22) 46-32-28, (+373 22) 46-32-31, (+373 22) 46-32-34      Fax.     (+373 22) 46-32-29;
Adresa:   Str. Criuleni 22 (Cartierul Posta Veche), Chisinau, Republica Moldova vezi pe hartă
Total vizitatori: 1364587 |  ieri: 450 |  azi: 689 |  Online: 29